1.
2.

3.
4. i
5.
6. ii
7. ii
8. ϒ ii
9. i ii
10. i ii
11. ii ii
12. ii
13. ii
14. ii
15. ii
16. i i
17.
18. i
19.
20. i
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. ,
29. i
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. i
37. '
38.
39.
40. ҳ'
41.
42. '
43.
44.
45.
46.
47.
48. -
49.
50. dz i